ความเป็นมา
 
 
   
ความเป็นมา  

     เนื่องด้วยการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมและทางโลก  เป็นศึกษาเล่าเรียนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของระบบการศึกษาและกฎเกณฑ์ของวัดโดยทั่วไป จึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแผ่หลักธรรมซึ่งอำนวยคุณประโยชน์ให้สังคมโดยส่วนรวม  โดยนำหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ในปัจจุบันมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาสาระสำคัญจะเน้นในเรื่องธรรมศึกษาและบาลีศึกษา โดยสามารถศึกษาได้ทั้งพระสงฆ์ ทั้งฆราวาส ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัด  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา

 
   
   
การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา  
     วิชาทางธรรม  
     วิชาทางโลก  
     และวิชาอื่นๆ  
   
   
การจัดทำโดยอาสาสมัคร  

     ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ที่ผ่านมา
     ขอเจริญพรญาติโยมผู้มิจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการเผยแผ่ธรรมได้ตลอดเวลาที่เว็บมาสเตอร์ amnad2552@hotmail.com 

 
   
   
ผู้ดูแลระบบ  
     เว็บมาสเตอร์  
   
   
หลักการแลเหตุผล  
     วิสัยทัศน์  
     ภารกิจ/พันธกิจ  
     วัตถุประสงค์ คือสนองความต้องการของพระนักศึกษานักธรรม-บาลีและผู้สนใจทั่วไป  
     ประเด็นกลยุทธ์  
     Swot  
   
   
วัตถุประสงค์  

     ผู้จัดทำได้คำนึงถึงการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ก็คือกิจการที่เป็นงานของคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือควรเป็นธุระหน้าที่ เพราะคณะสงฆ์ต้องดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวถึงการไว้ ๖ ประการคือ
      (๑) การรักษาความเรียบร้อย
      (๒) การศาสนศึกษา
      (๓) การศึกษาสงเคราะห์
      (๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
      (๕) การสาธารณูปการ
      (๖) การสาธารณสงเคราะห์

 
     ดังนั้น  ผู้จัดทำจึงได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์กับหลักทฤษฎี  POSDCORB สาระสำคัญหน้าที่ของผู้บริหารตามแนวคิดของ Gulick & Urwick เป็นผู้คิดค้นพบตั้งแต่สมัยแรก ๆ โดยผู้บริหารมีลักษณะดังนี้
      P=Planning  การวางแผน
      O=Organizing  การจัดองค์การ
      S=Staffing  การจัดคนเข้าทำงาน
      D=Directing  การอำนวยการ
      Co=Coordinating  การประสานงาน
      R=Reporting  การรายงาน
      B=Budgeting  การบริหารและควบคุมงบประมาณ
 
   
   
เป้าหมาย  

      สังคมแห่งการรู้ถึงหลักธรรมคำสอน......................
      ชุมชนเกิดความสามัคคีและทำประโยชน์ต่อชุมชนและเกิดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประเทศชาติ......................
      พระภิกษุสงฆ์ได้ทำหน้าทีให้ธรรมทานด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ประชาชนได้ทราบ......................

 
   
   
ระยะเวลาของการดำเนินการ  
     ไม่ได้กำหนดเวลา  ประมาณว่าเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้......................  
   
   
การประเมินผล  

      ดูจากจำนวนผู้สนใจ......................
      ดูจากการตอบรับของผู้สนใจ......................
      ดูจากผู้ให้การสนับสนุน......................
      ดูจากองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง......................

 
   
   
๑๐
งบประมาณ  
     เว็บไซต์นี้เสียค่าเช่าปีละครั้ง......................  

   

 
   
๑๑
การประยุกต์ใช้  

     ผู้จัดทำเห็นว่าหลักการดังกล่าวมานั้น  มีความสำคัญในการทำงานแต่ละครั้ง  ผู้บริหารงานจะต้องจัดกระบวนการ การบริหารงาน อันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการบริหารและควบคุมงบประมาณ ที่เรียกว่าหลักการ POSDCORB  ซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในทุกองค์การให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วการงานอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จได้  ดังท่านผู้รู้กล่าวว่า “การงานไม่ประสบความสำเร็จหากไม่รู้จักวางแผนงาน”

 
   
   

     ดังนั้น เว็บไซต์นี้  จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาสู่สายตาของชาวโลก กล่าวคือการเผยแผ่งานของพระพุทธศาสนา  และงานของพุทธบริษัท ๔  ตลอดถึงงานสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างภาคภูมิใจ  อันจะส่งเสริมให้พุทธบริษัท ๔ เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามอาชีพของตนต่อไป

 
   
   
..................................
 
(พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน)
 
เว็บมาสเตอร์