โครงการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบ
ชั้นประโยค ป.ธ.๗-๘-๙
รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๔

 
 
รายละเอียดโครงการ
 
๑.
หลัการและเหตุผล  
 

เนื่องด้วยพระภิกษุสามเณรนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ จากทั่วประเทศมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการอบรมบาลีก่อนสอบ
ชั้นเปรียญเอกคือ ป.ธ.๗-๘-๙ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดอบรมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นผลดียิ่งในการ
สอบวัดผลการศึกษาในชั้นตนปี๒๕๕๔ นี้ จึงมีมติให้ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรมจัดโครงการอบรมพิเศษบาลี
ก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๔

 
     
     
     
๒.
วัตถุประสงค์  
 

๒.๑ เพื่อทบทวนบทเรียนทุกวิชาในแต่ละชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอบมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดผลดียิ่งสำหรับการสอบวัดผล
๒.๓ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรนักเรียน

 
     
     
     
๓.
รูปแบบของโครงกา  
 

๓.๑ จัดให้มีการเรียนการสอนครบทุกวิชาและทุกชั้นเรียน
๓.๒ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมพลังจิตให้มีบารมีธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นประจำ ด้วยการทำวัตรเช้า-เย็น เจริญวิปัสสนากรรมฐาน แผ่ส่วนกุศลและลงฟังพระปาฏิโมกข์ที่วัด
๓.๓ จัดถวายการอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินการครบท

 
     
     
     
๔.
ระยะเวลา  
  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  
     
     
     
๕.
สถานทีอบรม  
  ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม บ้านเลขที่ ๓๒๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิก ถ.เทศบาล ๑๔ ต. กุดจิก อ. สูงเนิน
จ. นครราชสีมา ๓๐๓๗๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๖-๙๑๕๔ มือถือ ๐-๘๖๕๓๙-๗๑๐๖, ๐-๘๖๐๓๓-๐๗๙๑, ๐-๘๕๔๙
 
     
     
     
๖.
วิธีดำเนินการ  
 

๖.๑ จัดการเรียนการสอนครบทุกวิชาและทุกชั้นเรียนตามตารางเป็นรายวัน
๖.๒ จัดตั้งกองทุนบุญนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
๖.๓ ถวายการอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ตลอดโครงการ
๖.๔ ถวายทุนการศึกษาตามสมควร
๖.๕ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

 
     
     
     
๗.
บุคคลากร  
 

๗.๑ อาจารย์สอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จำนวน ๑๐ รูป/คน
๗.๒ พระภิกษุสามเณรนักเรียนผู้สมัครเข้าโครงการอบรมบาลีก่อนสอบประมาณ ๕๐ รูปขึ้นไป
๗.๓ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไปจำนวน ๑๕ คน

 
     
     
     
๘.
งบประมาณ  
 

๘.๑ รายรับ จากการทำบุญของเจ้าของโครงการ และการบริจาคร่วมทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
๘.๒ รายจ่าย เป็นค่าภัตตาหารเช้า-เพล ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสาธารณูปโภคเช่นน้ำประปา ไฟฟ้า น้ำปานะ ค่าใช้จ่ายงานธุรการทั่วไปอื่น ๆ

 
  งบประมาณจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
     
     
๙.
เจ้าของโครงการ  
  ๙.๑ พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ หัวหน้าแผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เจ้าของบ้านพักส่วนตัว "ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม"
๙.๒ พัชมณคาร์แคร์  โดยคุณพัชรมณ จุลคประดิษฐ์
 
     
     
     
  หมายเหตุ  อนุโมทนาร่วมบุญได้ที่ 
พ.อ. ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม
๓๒๑/๓ หมู่ ๑ บ้านกุดจิก ถ.เทศบาล ๑๔
ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา๓๐๓๗๐
 
  ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครราชสีมา
เลขที่บัญชี 301-1-78807-3
 
     
     
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลาที่  
  พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน วัดมหาพฤฒาราม โทรศัพท์ 089-087-1809  
  พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ เจ้าของโครงการ โทรศัพท์ 086-539-7106  
     
     
  เว็บมาสเตอร์ : amnad2552@hotmail.com