วันออกพรรษ
 
     
  วันออกพรรษ  
       วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๑๑ หรือในราวเดือนตุลาคม วันออกพรรษา เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่ร่วมกันในวัดหรือสถานที่ซึ่งอธิฐานเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อทำพิธีออกพรรษาแล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่นสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตามความประสงค์ โดยไม่จำเป็นต้องกลับมาค้างแรม ณ วัดที่ตนสังกัด ในระยะเวลาที่เข้าพรรษา  
     
  การประกอบพิธีในวันออกพรรษา  
 

     การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษเช่น ตักบาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน ไปทำบุญที่วัด ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนา และมีการตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา มีที่นิยมปฏิบัติอยู่ ๒ อย่างคือ
     ๑.ประเพณีตักบาตรเทโว
     ๒.ประเพณีเทศน์มหาชาติ

 
     
  ประเพณีการตักบาตรเทโ  
 

     การตักบาตรเทโวจะกระทำกันในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๑ คือหลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ประวัติความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโวคือ
     ในสมัยพุทธกาล เมื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร
การที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์บาลีว่า "เทโวโรหณะ"
      ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 
     
  ประเพณีเทศน์มหาชาติ  
 

     งานเทศน์มหาชาตินี้ นิยมทำกันหลังออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจทำในวันข้น ๘ คํ่ากลางเดือน ๑๒ หรือในวันแรม ๘ คํ่าก็ได้ ซึ่งในช่วงนี้นํ้าเริ่มลดและข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกันทำบุญทำทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง แต่ในภาคอีสานนั้นนิยมทำกัน ในบางท้องถิ่นทำกันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ ก็มี
     งานเทศน์มหาชาตินั้นจะทำในกาลพิเศษ จะทำในดือนไหนก็ได้ไม่จำกัดฤดูกาล โดยมากเพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัด บางแห่งนิยมทำในเดือน ๑๐
      งานเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
     
     
     
     
     
   
     
  เว็บมาสเตอร์ : amnad2552@hotmail.com