หลักสูตรการศึกษาบาลีปัจจุบัน
 
 
ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๙
 
 
 
     
ประโยค ๑-๒
 
  ๑.วิชาแปลมคธเป็นไทยโดยพยัญชนะและโดยอรรถ   หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑-๔
๒.วิชาบาลีไวยากรณ์  หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ประเภทสอบถามความจำ
 
     
ประโยค ป.ธ.๓ (รับพัดยศ)
 
  ๑.วิชาแปลมคธเป็นไทยโดยพยัญชนะและโดยอรรถ   หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕-๘
๒.วิชาสัมพันธ์ไทย   หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕-๘
๓.วิชาบาลีไวยากรณ์  หลักสูตรใช้หนังสือ บาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน
 
     
ประโยค ป.ธ.๔
 
  ๑.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑
๒.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑
 
     
ประโยค ป.ธ.๕  
  ๑.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๒ ถึง ภาค ๔
๒.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒
 
     
ประโยค ป.ธ.๖ (รับพัดยศ)  
  ๑.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕-๘ 
๒.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสือ ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา
 
     
ประโยค ป.ธ.๗  
  ๑.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑
๒.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา
 
     
ประโยค ป.ธ.๘  
  ๑.วิชาแต่งฉันท์ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ ๓ ฉันท์ในจำนวน ๖ ฉันท์คือ
           (๑) ปัฐยาวัตร 
           (๒) อินทรวิเชียร 
           (๓) อุเปนทรวิเชียร 
           (๔) อินทรวงศ์ 
           (๕) วังสัฏฐะ 
           (๖) วสันตดิ 
           (หมายเหตุ  ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้จากหนังสือพระมงคลวิเสสกถา)
๒.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
๓.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสือวิสุทฺธิมรรคภาค ๑  และภาค ๒
 
     
ประโยค ป.ธ.๙ (รับพัดยศ)  
 

๑.วิชาแต่งไทยเป็นมคธ   แต่งมคธจากภาษาไทยล้วนข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
๒.วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺโค
๓.วิชาแปลมคธเป็นไทย  หลักสูตรใช้หนังสืออภิธมฺมตฺถวิภาวินี

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
หลักสูตรการศึกษานักธรรมปัจจุบัน
 
 
 
นักธรรมตรี  และนักธรรมศึกษาชั้นตรี  
  ๑.วิชากระทู้ธรรม
๒.วิชาธรรม
๓.วิชาพุทธประวัติ
๔.วิชาวินัยบัญญัติ
 
     
     
     
นักธรรมโท  และนักธรรมศึกษาชั้นโท  
  ๑.วิชากระทู้ธรรม
๒.วิชาธรรม
๓.วิชาอนุพุทธประวัติ
๔.วิชาวินัยบัญญัติ
 
     
     
     
นักธรรมเอก  และนักธรรมศึกษาชั้นเอก  
  ๑.วิชากระทู้ธรรม
๒.วิชาธรรม
๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
๔.วิชาวินัยบัญญัติ
 
     
     
 
 
     
     
     
   
     
  เว็บมาสเตอร์ : amnad2552@hotmail.com