นักธรรมตรี  ยินดีต้อนรับสู่นักธรรมตรี    
     
 
 
  หนังสือหลักสูตรนักธรรมตรี  
    ๑.วิชากระทู้ธรรม  
   

๒.วิชาธรรม

 
    ๓.วิชาพุทธประวัติ  
    ๔.วิชาวินัยบัญญัติ  
       
  ข้อสอบเก่าปัญหาและเฉลยสนามหลวง  
       
   
  หนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี่ ฉบับปรับปรุงใหม่ (รวมทุกวิชา)  
  ข้อสอบเก่า ปัญหาและเฉลยสนามหลวง  
  ตำราเรียนเสริมธรรมศึกษาชั้นตรี  
       
     
  หนังสือหลักสูตรนักธรรมตรี  
  ๑ ชั้นตรี เล่มที่ ๑ นวโกวาท  
  ๒ ชั้นตรี เล่มที่ ๒ พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑  
  ๓ ชั้นตรี เล่มที่ ๓ พุทธประวัติเล่ม ๑  
  ๔ ชั้นตรี เล่มที่ ๔ พุทธประวัติเล่ม ๒  
  ๕ ชั้นตรี เล่มที่ ๕ พุทธประวัติเล่ม ๓  
  ๖ ชั้นตรี เล่มที่ ๖ วินัยมุข เล่ม ๑  
  ๗ ชั้นตรี เล่มที่ ๗ ปฐมสมโพธ  
  ๘ ชั้นตรี เล่มที่ ๘ แบบประกอบนักธรรมตรี - คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑)  
  ๙ ชั้นตรี เล่มที่ ๙ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค  
  ๑๐ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๐ แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑)  
  ๑๑ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๑ แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินิจฉัย  
  ๑๒ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๒ แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๑  
  ๑๓ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๓ แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป  
  ๑๔ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๔ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท  
  ๑๕ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๕ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลย ธรรมวิภาค  
  ๑๖ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๖ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ  
  ๑๗ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๗ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ  
  ๑๘ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๘ แบบประกอบนักธรรมตรี - ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑  
  ๑๙ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๙ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑  
  ๒๐ ชั้นตรี เล่มที่ ๒๐ แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธีสังเขป  
  ๒๑ ชั้นตรี เล่มที่ ๒๑ แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เล่ม ๑  
       
       
    เว็บมาสเตอร์ : amnad2552@hotmail.com