ประโยค ป.ธ.๘ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ป.ธ.๘    
     
     
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
    หนังสือพระมงคลวิเสสกถา  
       
  ๑.หนังสือพระมงคลวิเสสกถา  
  ๒.หนังสือพระมงคลวิเสสกถา  
  ๓.หนังสือพระมงคลวิเสสกถา  
  ๔.หนังสือพระมงคลวิเสสกถา  
       
    โครงการอบรมต่าง ๆ  
    โครงการบรมพิเศษบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๗,๘,๙ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๓  
    ประมวลภาพการจัดกิจกรรมอบรมบาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓  
       
  โครงการบรมพิเศษบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๗,๘,๙ รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๔  
    ประมวลภาพการจัดกิจกรรมอบรมบาลีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔  
       
 
โครงการบรมพิเศษบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๗,๘,๙ รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๕  
    ประมวลภาพการจัดกิจกรรมอบรมบาลีเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  
       
       
  วิชาแต่งฉันทน์ประโยค ป.ธ.๘  
  สำนวนแต่งฉันท์ของอาจารย์พระมหาโอภาส ฐิตญาโณ      
    ตอนที่ี่ ๑ ตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๐๐๑-๑๐๐       
    ตอนที่ี่ ๒ ตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๑๐๑-๒๐๐       
    ตอนที่ี่ี่ ๓ ตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๒๐๑-๓๐๐       
    ตอนที่ี่ ๔ ตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๓๐๑-๓๘๘      
    ตอนที่ ๕ ประวัติผู้แต่ง และประวัติผู้จัดทำ      
           
           
           
  วิชาแต่งฉันทน์ประโยค ป.ธ.๘      
  สำนวนแต่งฉันท์ของอาจารย์พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์    
  ตอนที่ ๑ ตัวอย่าตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๐๐๑-๑๐๐      
    ตอนที่ ๒ ตัวอย่างตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๑๐๑-๒๐๐      
    ตอนที่ ๓ ตัวอย่างตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๒๐๑-๓๐๐      
    ตอนที่ ๔ ตัวอย่างตามหนังสือพระมงคลวิเสสกถาหน้า ๓๐๑-๓๘๘      
    ตอนที่ ๕ ประวัติผู้แต่ง และประวัติผู้จัดทำ      
   

 

     
  ตัวอย่างสำนวนเปิด... แต่งฉันท์      
           
    หนังสือเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๘      
  ๖๔ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๑ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค)      
  ๖๕ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๒ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค)      
  ๖๖ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๓ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตติโย ภาโค)      
  ๖๗ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๔ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑      
  ๖๘ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๕ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒      
  ๖๙ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๖ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑      
  ๗๐ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๗ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒      
  ๗๑ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๘ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑      
  ๗๒ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๙ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ)      
  ๗๓ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๑๐ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ปฐโม ภาโค)  
  ๗๔ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๑๑ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโคน  
  ๗๕ ประโยค ป.ธ.๘ เล่มที่ ๑๒ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ตติโย ภาโค)  
       
       
  หมายเหตุ :    
    ถ้านักศึกษาบาลีรูปใด ต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ป.ธ.๘
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :
 
       
    พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร
ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809
อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com