ประโยค ป.ธ.๗ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ป.ธ.๗    
     
     
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
       
       
    หนังสือเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๗  
  ๕๕ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)  
  ๕๖ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๒ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)  
  ๕๗ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๓ สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)  
  ๕๘ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๔ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ปฐโม ภาโค)  
  ๕๙ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๕ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑  
  ๖๐ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๖ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒  
  ๖๑ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๗ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓  
  ๖๒ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๘ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑  
  ๖๓ ประโยค ป.ธ.๗ เล่มที่ ๙ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒  
       
     
 
   
       
       
       
  หมายเหตุ :    
 

ถ้านักศึกษาบาลีรูปใดต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ป.ธ.๗
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :

 
     
  พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร
ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809
 
  อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com