ประโยค ป.ธ.๖ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ป.ธ.๖    
     
     
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
       
       
     
    หนังสือเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๖  
  ๔๗ ประโยค ๖ เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย ภาโค)  
  ๔๘ ประโยค ๖ เล่มที่ ๒ สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)  
  ๔๙ ประโยค ๖ เล่มที่ ๓ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ตติโย ภาโค)  
  ๕๐ ประโยค ๖ เล่มที่ ๔ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (จตุตฺโถ ภาโค)  
  ๕๑ ประโยค ๖ เล่มที่ ๕ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑  
  ๕๒ ประโยค ๖ เล่มที่ ๖ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒  
  ๕๓ ประโยค ๖ เล่มที่ ๗ จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณนา  
  ๕๔ ประโยค ๖ เล่มที่ ๘ ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา  
       
       
       
  หมายเหตุ :    
 

ถ้านักศึกษาบาลีรูปใดต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ป.ธ.๖
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :

 
 

พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร
ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809

 
  อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com