ประโยค ๑-๒ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ๑-๒    
     
  หนังสือไวยากรณ์  
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
  หนังสือเรียนชั้นประโยค ๑-๒  
       
  ๑ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑ บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ  
  ๒ ประโยค ๑ เล่มที่ ๒ บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ ๒ นามและอัพพยศัพท์  
  ๓ ประโยค ๑ เล่มที่ ๓ บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต  
  ๔ ประโยค ๑ เล่มที่ ๔ บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก์  
  ๕ ประโยค ๑ เล่มที่ ๕ บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์  
  ๖ ประโยค ๑ เล่มที่ ๖ อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค ๑-๒  
  ๗ ประโยค ๑ เล่มที่ ๗ อธิิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ  
  ๘ ประโยค ๑ เล่มที่ ๘ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์  
  ๙ ประโยค ๑ เล่มที่ ๙ อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต  
  ๑๐ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๐ อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต  
  ๑๑ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๑ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์  
  ๑๒ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๒ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๑  
  ๑๓ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๓ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๒  
  ๑๔ ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๔ ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ (สำหรับเปรียญธรรมตรี)  
  ๑๕ ประโยค ๒ เล่มที่ ๑ ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)  
  ๑๖ ประโยค ๒ เล่มที่ ๒ ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)  
  ๑๗ ประโยค ๒ เล่มที่ ๓ ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค)  
  ๑๘ ประโยค ๒ เล่มที่ ๔ ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค)  
  ๑๙ ประโยค ๒ เล่มที่ ๕ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑  
  ๒๐ ประโยค ๒ เล่มที่ ๖ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒  
  ๒๑ ประโยค ๒ เล่มที่ ๗ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓  
  ๒๒ ประโยค ๒ เล่มที่ ๘ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔  
  ๒๓ ประโยค ๒ เล่มที่ ๙ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑  
  ๒๔ ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๐ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒  
  ๒๕ ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๑ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓  
  ๒๖ ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๒ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔  
       
       
  หมายเหตุ :    
 
ถ้านักศึกษาบาลีรูปใด ต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ๑-๒
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :
 
     
 
พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร
ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809
 
  อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com