: ติดต่อสอบถาม
     
ชื่อ :  พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา)
ที่อยู่     
:  วัดมหาพฤฒาราม ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
     :  โทรศัพท์ ๐๒๒๖๖-๒๘๘๐
    :  มือถือ ๐๘๑-๔๘๕-๙๙๐๓, ๐๘๙-๐๘๗-๑๘๐๙,
   :  อีเมล์ amnad2552@hotmail.com
Name Phramaha Amnad Phanpanya
Address      
:  Mahaphruettharam Temple, Bangrak District, Bangkok 10500 Thailand
  :  Telephone 0-2266-2880
    :  Mobile 081-485-9903, 089-087-1809
       :  E-mail  amnad2552@hotmail.com