ประวัติผู้แต่ง
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
พระมหาโอภาส ฐิตญาโณ (สุวรรณ)  
 
เกิด
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒  
 
การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๔ นักธรรมเอก  
 
พ.ศ.๒๕๕๐ ป.ธ.๙  
    พ.ศ.๒๕๕๒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
    พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
       
 
หน้าที่
ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  
 
โทรศัพท์  
 
มือถือ ๐๘๙-๑๓๐-๔๘๑๒  
 
อีเมล์ : suwannaophat@hotmail.com  
       
       
       
       
 
ประวัติผู้จัดทำ
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน  
 
เกิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘  
 
การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๑ นักธรรมเอก  
 
พ.ศ.๒๕๕๐ ป.ธ.๗  
    พ.ศ.๒๕๕๒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       
 
หน้าที่
ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.๑๐๕๐๐  
 
โทรศัพท์ ๐๒๒๖๖-๑๘๘๐  
 
มือถือ ๐๘๑-๔๘๕-๙๙๐๓, ๐๘๙-๐๘๗-๑๘๐๙,  
    อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com