ประวัติผู้แต่ง
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์  
 
เกิด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๙  
 
การศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๒ นักธรรมเอก  
 
พ.ศ.๒๕๒๑ ป.ธ.๙  
    พ.ศ.๒๕๒๕ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       
 
หน้าที่
อนุศาสนาจารย์  
 
ทีอยู่ปัจจุบัน
๓๒๑/๓ หมู่ ๑ ถ.เทศบาล ๑๔ บ้านกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๓๘๐  
 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๖๙-๑๕๔, ๐๔๔-๓๖๙-๐๒๕,  
 
มือถือ ๐๘๖-๕๓๙-๗๑๐๖, ๐๘๖-๐๓๓-๐๗๙๑,  
 
   
       
       
       
       
 
ประวัติผู้จัดทำ
 
 
 
     
 
ชื่อ
พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน  
 
เกิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘  
 
การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๑ นักธรรมเอก  
 
พ.ศ.๒๕๕๐ ป.ธ.๗  
    พ.ศ.๒๕๕๒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       
 
หน้าที่
ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 
ทีอยู่ปัจจุบัน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.๑๐๕๐๐  
 
โทรศัพท์ ๐๒๒๖๖-๑๘๘๐  
 
มือถือ ๐๘๑-๔๘๕-๙๙๐๓, ๐๘๙-๐๘๗-๑๘๐๙,