นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)
 
ความเป็นมา   ติดต่อสอบถาม    ประมวลรูปภาพ   เทคโนโลยี   คอมพิวเตอร์   
   
 
เมนูหลักบาลี
ประโยค ๑-๒ 
ประโยค ป.ธ.๓
ประโยค ป.ธ.๔
ประโยค ป.ธ.๕
ประโยค ป.ธ.๖
ประโยค ป.ธ.๗
ประโยค ป.ธ.๘ 
ประโยค ป.ธ.๙
พระมหาเปรียญธรรม
หลักสูตรบาลี
 
 
เมนูหลักนักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
ศาสนพิธี
กองพุทธศาสนศึกษา
ศึกษาพระไตรปิฏก
 
 
บริการสังคม
วันโกนและวันพระ
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันสำคัญต่าง ๆ
ผ้าป่าสามัคคี
กฐินสามัคคี
 
 
 
 
.............อปฺปมาโณ พุทฺโธ อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺโฆ...........
 
ประชาสัมพันธ์
นิมนต์เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ 2559.....
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2015.  Amnad.com   All rights reserved.